MARINDUQUE.GOV.PH

Heart and Center of the Philippines

Headlines

Thursday, June 6, 2019

Awit Para sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa

This statue belonged to former president of Our Lady of Biglang Awa Foundation, Mrs. Albine Hidalgo-Padua. This was given by her daughter Valerie Padua Garcia, 25 years ago.

Koro: Sa ampon mo't Biglang Awa
           Ina naming makalinga
           Paka-purihin ka nawa
           Nang buong langit at lupa.

Estribillo


 1. Aba bituin sa dagat
  Ina ng Diyos Anak
  At laging Birheng wagas
  Pinto ng langit na bukas

  Koro
 2. Dininig mo kay Gabriel
  Ang bating Ave Oh' Birhen
  Na kapayapaan namin
  At kay Eva'y palit mandin

  Koro
 3. Sa tulong mong Birheng Wagas
  Nakakakita ang bulag
  Nahahango ang bihag
  Ikaw ang lunas sa hirap

  Koro
 4. Baguhin ang aming buhay
  At kami ay ipatnubay
  Hanggang aming makamtan
  Si Jesus sa kalangitan

  Koro
 5. At aming maigawad
  Nang buong tuwa at galak
  Lubos na pasasalamat
  Sa Santisima Trinidad

  Koro
 6. Mag-aral kang Ina namin
  Kami'y laging idalangin
  Sa anak mong ginigiliw
  Nagpakahirap sa amin

  Koro